Ceny wyświetlane w Witrynie są podane w złotych polskich (PLN) i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Witryna może wyświetlać ceny produktów w innych walutach, ale rozumiesz i zgadzasz się, że te ceny inne niż PLN mają jedynie charakter informacyjny, a wszystkie płatności będą przetwarzane przez BotBox sp. z o. o. w PLN.

W BotBox, możesz zapłacić za swoje zakupy:

  • przelewem w systemie Przelewy24
  • kartą płatniczą.

Subskrypcja rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu początkowej płatności za pomocą karty płatniczej. Subskrypcja będzie co miesiąc automatycznie odnawiana, dopóki Klient jej nie anuluje. Klient upoważnia BotBox sp. z o. o. do zapisania metod płatności i comiesięcznego automatycznego pobierania opłat z ich użyciem tak długo, dopóki Klient nie anuluje subskrypcji. BotBox sp. z o. o. będzie automatycznie pobierać te opłaty od Klienta według obowiązującej w danym momencie ceny za plan powiększonej o należne podatki (na przykład podatek VAT lub GST, jeśli podana cena jest ceną brutto). Opłata będzie pobierana co miesiąc, z chwilą odnowienia subskrypcji, dopóki Klient nie anuluje planu.

BotBox sp. z o. o. ma prawo zmienić cenę za plan z chwilą jego odnowienia na kolejny miesiąc; Klient zostanie powiadomiony o takiej zmianie i będzie mieć możliwość anulowania planu. Jeśli podczas miesięcznego okresu obowiązywania ulegnie zmianie stawka należnego podatku VAT lub GST (albo innych podatków i opłat ujętych w cenie), cena brutto za plan zostanie odpowiednio skorygowana z datą następnej należnej płatności.

Jeśli nie uda się pobrać opłaty z użyciem podstawowej metody płatności, Klient upoważnia BotBox sp. z o. o. do użycia dowolnej innej metody płatności zdefiniowanej na koncie Klienta. Jeśli Klient nie podał dodatkowych metod płatności i nie uiści opłaty, lub jeśli nie uda się użyć żadnej z metod płatności zdefiniowanych na koncie, BotBox sp. z o. o. ma prawo zawiesić subskrypcję Klienta.

Warunki anulowania

Klient może anulować subskrypcję w dowolnym momencie za pośrednictwem strony działu obsługi klienta. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego w danym miesiącu.