Polityka prywatności Botbox

 

§1. Polityka Prywatności powstała w oparciu o rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO.

§2. Administratorem danych osobowych jest BOTBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów. Wpisaną do KRS: 0000777925 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9462687438 REGON: 382871380. Adres e-mail: [email protected], strona internetowa www.botbox.ai.

§3. Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

§4. Korzystanie ze strony oznacza akceptację zasady Polityki prywatności oraz Regulaminu świadczenia usług. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki oraz regulaminu prosimy o opuszczenie strony. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie uregulowanym Polityką istnieje możliwość kontaktu. Dane do kontaktu umieszczono pod koniec niniejszego dokumentu

§5.  Poprzez dane osobowe rozumieć należy informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, definiowane zgodnie z RODO i polskimi przepisami o ochronie danych osobowych, np.: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, czynnik określający psychiczną czy fizjologiczną tożsamość, adres IP.

§6. Polityka cookies

  1. W celu prawidłowego i sprawnego funkcjonowania, strona korzysta z plików cookies zwanych również ciasteczkami. Dane z plików cookies wykorzystywane są również przez w celach statystycznych i analitycznych
  2. Pliki cookies nie identyfikują Danych Osobowych użytkownika strony.
  3. W każdym czasie istnieje możliwość dostosowania ustawienia plików cookies do potrzeb użytkownika. Możesz to zrobić w ustawieniach przeglądarki. Zmiany w ustawieniach plików cookies mogą wpłynąć na działanie przeglądanej strony.
  4. Pliki cookies nie wpływają na zmianę konfiguracji urządzenia, z którego się korzysta. Pliki cookies wykorzystywane do uwierzytelniania umożliwiają np. łatwe wypełnianie formularzy lub logowanie.
  5. Botbox umożliwia podmiotom oferującym wtyczki społecznościowe wykorzystanie mechanizmu cookies na swojej Stronie. Te podmioty to: osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną do korzystania z usługi.  
  6. Pliki cookies mogą być przez nas wykorzystywane w celach reklamowych. Chodzi o to, aby móc wyświetlać naszym użytkownikom reklamy dopasowane do ich potrzeb. Na podstawie plików cookies określamy także czy użytkownicy widzieli daną reklamę i odwiedzili stronę reklamodawcy.§7. Przetwarzanie danych osobowych przez Botbox
 1. Każdorazowe podanie danych osobowych powoduje, iż Botbox staje się ich administratorem.
 2. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda, jeśli ma to zastosowanie, odpowiedni przepis prawa lub to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy czy też podjęcia działań, przed zawarciem umowy.
 3. Dane Osobowe mogą być przez przetwarzane w celach:
  A. realizacji przepisów prawam
  B. wykonywania umów,
  C. świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenie konta oraz innych czynności wskazanych w regulaminie
  D. promocyjnych lub marketingowych
 4. Aby Dane Osobowe mogły być przetwarzane w powyżej wskazanych celach, za każdym razem i w odniesieniu do każdego z nich zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody.
 5. Zakres przetwarzania Danych Osobowych obejmuje maksymalnie:
  A. Imię
  B. Nazwisko
  C. adres e-mail
  D. numer telefonu.
  E. Nick name wybranego komunikatoru lub indywidualny numer użytkownika – user id.

  §8. Botbox nie przetwarza szczególnej kategorii danych osobowych w myśl art. 9 RODO

 6.  

  §9. Procesorami powierzenia danych osobowych są: Podmiot zapewniający obsługę utrzymania serwisu botbox.ai oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Botbox sp. z o.o.

  §10. Dane pobrane zostaną automatycznie poprzez interakcję z komunikatorem oraz poprzez wypełnienie formularza rejestracji. Moment przekazania danych nastąpi w momencie wejścia w interakcję z czatbotem na danym komunikatorze.

  §11. Korzystając z formularzy kontaktowych lub czatów możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Botbox Danych Osobowych. Wyrażenie zgody jest jednak niezbędne do korzystania ze wskazanych funkcjonalności.

  §12. Podanie Danych Osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o przystąpienie do funkcjonalności dostępnych na naszej stronie. Odmowa podania niezbędnych danych powoduje brak możliwości skorzystania z funkcjonalności strony.

  §13. Dane Osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały okres korzystania przez klienta z narzędzia lub do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i statystycznych lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych można odwołać w każdej chwili.

  §14. Przekazywanie danych osobowych

 1. Niekiedy istnieje możliwość przekazania lub udostępnienia danych osobowych podmiotom, które współpracują z administratorem danych. Przekazanie może odbyć się tylko wtedy, gdy zostały zawarte z tymi podmiotami stosowne umowy, które gwarantują, że będą inne podmioty będą chronić Dane Osobowe w odpowiedni sposób.
 2. Przekazanie danych do takich podmiotów może odbyć się wyłącznie po uzyskaniu przez odpowiedniej zgody lub gdy dopuszczalność taka jest przewidziana przepisami prawa.
 3. Wyrażając zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingowych lub statystycznych i analitycznych dane mogą zostać przez nas przekazane do odpowiednich podmiotów.§15. Dane Osobowe mogą być także przekazywane do przetwarzania do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, tylko wtedy gdy państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa będą spełniały warunki określane w RODO.§16. Prawa użytkownika
 1. Przetwarzanie Danych Osobowych może odbyć się jedynie za zgodą. Zgoda wyrażana jest dobrowolnie. W każdym momencie masz prawo do wycofania udzielonej zgody. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przez nas przed jej wycofaniem.
 2. W każdym czasie użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego Danych Osobowych. Istnieje możliwość kontaktu z  administratorem Danych Osobowych z prośbą o informację czy określone Dane Osobowe są przez przetwarzane, o ich udostępnienie oraz otrzymanie innych informacji m.in. takich jak: czas przetwarzania danych, cele przetwarzania, informacje o tym komu przekazujemy dane, informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania Twoich Danych Osobowych poprzez ich zmianę lub uzupełnienie.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia Danych Osobowych zwane „prawem do bycia zapomnianym”. Możesz od nas zażądać usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w następujących sytuacjach:
  A. dane nie są konieczne ze względu na cel przetwarzania lub są przetwarzane w inny sposób
  B. wcześniej cofnięto zgodę na przetwarzanie i nie mamy podstawy do ich przetwarzania
  C. wniesiono sprzeciw do przetwarzania danych
  D. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem
  E. administrator ma obowiązek usunięcia danych wynikający z przepisów prawa
  F. dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora. Można zażądać ograniczenia, gdy:
  A. kwestionowana jest prawidłowość danych
  B. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu żądając tylko ograniczenia
  C. administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale potrzebuje ich użytkownik do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  D. w przypadku gdy zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania, ale tylko do czasu rozstrzygnięcia jego podstaw.§17. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w sposób zautomatyzowany, użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych, które zostać uzupełnione w powszechnie używanym formacie. Można również zażądać, aby dane zostały przez nas bezpośrednio przekazane innemu administratorowi.

   

  §18. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie. W takim przypadku nie możemy już przetwarzać Danych Osobowych, chyba że zostaną wykazane ku temu wymagane przez RODO podstawy.

  §19. Użytkownikowi przysługuje prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na automatycznym przetwarzaniu w tym profilowaniu, jeśli decyzja taka wywołuje względem użytkownika skutki prawne lub w inny sposób istotnie na użytkownika wpływa. Prawo to nie przysługuje jeśli: decyzja taka jest niezbędna do wykonania/zawarcia umowy, jest dozwolona przez prawo lub opiera się na wyraźnej zgodzie.

  §20. Kontakt

 1. W każdym przypadku istnieje możliwość kontaktu z administratorem danych:

BOTBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów. Wpisaną do KRS: 0000777925 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9462687438 REGON: 382871380. Adres e-mail: [email protected], strona internetowa www.botbox.ai.

 

 1. W sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych możesz również skontaktować się z nami e-mailowo pod  adresem: [email protected]
 2. Ze względu na zmieniające się środowisko prawne i technologiczne zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Aktualna wersja dokumentu zawsze będzie dostępna na stronie www.botbox.ai/polityka-prywatnosci/