Zasady użytkowania – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi Narzędzia BOTBOX.AI na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych którym ustawa przyznaje zdolność prawną Korzystanie z Usługi może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    3. Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną jest BOTBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów. Wpisaną do KRS: 0000777925 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9462687438 REGON: 382871380. Adres e-mail: hello@botbox.ai, strona internetowa www.botbox.ai. („Usługodawca”)
    4. Regulamin jest nieodpłatnie i ogólnodostępnie umieszczony pod adresem www.botbox.ai/zasady-uzytkowania. Udostępniony regulamin umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
    5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosować należy obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta czy ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§2 Definicje

1. O ile nie zastrzeżono odmiennie, niniejsze wyrażenia powinny zostać rozumiane w sposób wskazany w niniejszym regulaminie.
a. Czatbot – program komputerowy, którego zadaniem jest prowadzenie konwersacji z udziałem komputera, który replikuje zachowania ludzkie, na przykład automatyzując odpowiedzi na powtarzalne pytania.
b. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
c. Komunikator – informatyczny program pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów pomiędzy dwoma lub więcej komputerami poprzez sieć komputerową (Internet).
d. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika, wykorzystywany przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do wszystkich
Usług.
e. Usługa – świadczona w oparciu o Regulamin, w ramach na rzecz Usługobiorcy oraz Użytkowników, usługa stanowiąca usługę elektroniczną w rozumieniu
Ustawy z o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
f. Usługobiorca – podmiot zawierający z Usługodawcą umowę na korzystanie z Usługi.
g. Użytkownik – podmiot korzystający z Usługi.

§3 Usługi oraz płatności

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
-przedstawienie w formie wizualnej treści informacji wysyłanych przez użytkowników z komunikatorów do w jednej skrzynce odbiorczej,
-tworzenie procesów marketingowych i komunikacyjnych umożliwiających tworzenie sekwencji w komunikatorach i czatbotach.
2. Usługa jest usługą odpłatną. Sposób zakupu usługi, następuje poprzez wybór pakietu.
Cenny pakietów są dostępne pod adresem www.botbox.ai/#cennik/. Operatorem płatności jest operator Stripe (https://stripe.com/).
3. Ceny wyświetlane w Witrynie są podane w Polskich Złotych (PLN) i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Witryna może wyświetlać ceny produktów w innych walutach, ale rozumiesz i zgadzasz się, że te ceny inne niż PLN mają jedynie charakter informacyjny, a wszystkie płatności będą przetwarzane przez BotBox sp. z o. o. w PLN.
4. W BotBox, możesz zapłacić za swoje zakupy:kartą płatniczą w systemie Stripe
5. Subskrypcja rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu początkowej płatności za pomocą karty płatniczej. Subskrypcja będzie co miesiąc automatycznie odnawiana, dopóki Klient jej nie anuluje. Klient upoważnia BotBox sp. z o. o. do zapisania metod płatności i comiesięcznego automatycznego pobierania opłat z ich użyciem tak długo, dopóki Klient nie anuluje subskrypcji. BotBox sp. z o. o. będzie automatycznie pobierać te opłaty od Klienta według obowiązującej w danym momencie ceny za plan powiększonej o należne podatki (na przykład podatek VAT lub GST, jeśli podana cena jest ceną brutto).
6. Opłata będzie pobierana co miesiąc, z chwilą odnowienia subskrypcji, dopóki Klient nie anuluje planu.
7. BotBox sp. z o. o. ma prawo zmienić cenę za plan z chwilą jego odnowienia na kolejny miesiąc; Klient zostanie powiadomiony o takiej zmianie i będzie mieć
możliwość anulowania planu. Jeśli podczas miesięcznego okresu obowiązywania ulegnie zmianie stawka należnego podatku VAT lub GST (albo innych podatków i opłat ujętych w cenie), cena brutto za plan zostanie odpowiednio skorygowana z datą następnej należnej płatności.
8. Jeśli nie uda się pobrać opłaty z użyciem podstawowej metody płatności, Klient upoważnia BotBox sp. z o. o. do użycia dowolnej innej metody płatności
zdefiniowanej na koncie Klienta. Jeśli Klient nie podał dodatkowych metod płatności i nie uiści opłaty, lub jeśli nie uda się użyć żadnej z metod płatności zdefiniowanych na koncie, BotBox sp. z o. o. ma prawo zawiesić subskrypcję Klienta.

§4 Warunki anulowania

Klient może anulować subskrypcję w dowolnym momencie za pośrednictwem strony działu obsługi klienta. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego w danym miesiącu.

§5 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi

1. Do korzystania z narzędzia BOTBOX niezbędne następujące elementy:
a. komputer wraz z wyświetlaczem i pozdespołąmi.
b. System operacyjny wraz z aplikacją/przeglądarką do obsługi sieci Internet.
c. połączenie do sieci Internet .

§6 Korzystanie z Usługi

1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem następujących oświadczeń:
a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usługi,
c. dane podane przeze mnie podczas momentu rozpoczęcia korzystania z Usługi są prawdziwe,
d. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę dla celów związanych z zapewnieniem prawidłowego
funkcjonowania Usługi,
e. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych wiadomości od Usługodawcy.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy oraz pozostałych Użytkowników.
3. Zabrania się wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z ich celem. W szczególności zabrania się Użytkownikom korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
4. Za wszelkie treści umieszczone przez Usługobiorcę lub Użytkownika odpowiada odpowiednio Usługobiorca lub Użytkownik.

§7 Wsparcie techniczne i jakość Usługi

1. Usługodawca zobowiązuje się do udzielania Usługobiorcy pomocy w zakresie obsługi i wsparcia technicznego Usługi. Wszelkie problemy w tej materii powinny być zgłaszane na adres e-mail: support@botbox.ai
2. Usługodawca jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowo działającej Usługi.
3. W celu zapewnienia prawidłowo działającej Usługi, Usługodawca ma prawo do przeprowadzania okresowych konserwacji Usługi, co może skutkować przerwami w dostępie do Usługi.
4. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane przerwami w dostępie do Usługi spowodowane konserwacjami, o których mowa w ust. 3.

§8 Reklamacje

1. Zgłoszenie reklamacyjne może nastąpić poprzez adres e-mail: hello@botbox.ai
2. Świadczeniodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

§9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest BOTBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Moniuszki 8, 35-213 Rzeszów.
Wpisaną do KRS: 0000777925 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9462687438 REGON: 382871380. Adres e-mail: hello@botbox.ai, strona internetowa www.botbox.ai.
2. Procesorami powierzenia danych osobowych będą podmiot zapewniający obsługę utrzymania serwisu botbox.ai oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Botbox sp. z o.o. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami regulowana będzie
umową powierzenia danych.
3. Dane osobowe podane są poprzez interakcje z komunikatorem oraz poprzez wypełnienie przez klienta formularzy rejestracji.
4. Każdorazowe podanie danych osobowych powoduje, że podmiot wskazany w ust. 1 staje się ich administratorem.
5. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda, jeśli ma to zastosowanie, odpowiedni przepis prawa lub to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy czy też podjęcia działań, przed zawarciem umowy.
6. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w celach związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z Usługi, realizacji
przepisów prawa, wykonywania Umów, działań promocyjnych lub marketingowych
7. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 4 zbierane są następujące dane Użytkowników: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
8. Usługodawca przetwarza informacje dotyczące Użytkowników Zarejestrowanych, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych oraz Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczna, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
9. Przetwarzanie Danych Osobowych może odbyć się jedynie za dobrowolną zgodą podmiotu przekazującego dane.
10. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego Danych
Osobowych. Istnieje możliwość kontaktu z administratorem Danych Osobowych z prośbą o informację czy określone Dane Osobowe są przez przetwarzane, o ich udostępnienie oraz otrzymanie innych informacji.
11. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia Danych Osobowych zwane „prawem do bycia zapomnianym” w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§10 Odpowiedzialność Stron

1. Usługodawca nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie do Internetu lub przerw w świadczeniu usług spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie czy przypadkami losowymi lub działaniem siły wyższej.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Usługobiorcę korzyści oraz za szkody spowodowane brakiem ciągłości Usługi z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, wynikające z korzystania z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem
i funkcjonalnością, poniesione przez Usługobiorcę, a spowodowane niezależnymi od Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Usługobiorcy w przypadku działania siły wyższej lub niezgodnego z prawem działania osób trzecich.
4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, a także za wszelkie działania i zaniechania niezgodne z niniejszą Umową i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§11 Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę w dowolnym momencie.
2. Niezwłocznie po dokonaniu zmian regulaminu następuje jego aktualizacja w miejscach, w których został udostępniony.
3. O zmianie regulaminu Usługodawca powiadamia w odpowiedni sposób Użytkowników oraz Usługobiorców.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Usługi w dowolnym momencie.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.01.2023 r.